LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG
Khóa đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Khóa 1 do Đại học Đà Nẵng tổ chức (23/04/2016)


Hình Hình Hình Hình
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
Hình Hình Hình Hình
Hình 5 Hình 6 Hình 7 Hình 8
Hình Hình Hình Hình
Hình 9 Hình 10 Hình 11 Hình 12
Hình Hình Hình Hình
Hình 13 Hình 14 Hình 15 Hình 16
Hình Hình Hình Hình
Hình 17 Hình 18 Hình 19 Hình 20
Hình Hình Hình Hình
Hình 21 Hình 22 Hình 23 Hình 24
Hình Hình Hình Hình
Hình 25 Hình 26 Hình 27 Hình 28
Hình Hình Hình Hình
Hình 29 Hình 30 Hình 31 Hình 32
Hình Hình Hình
Hình 33 Hình 34 Hình 35

Link download: http://pic.udn.vn/Share.aspx?ids=536&keys=2016m08d023_14_46_47