LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG
Hội thảo lấy ý kiến phản hồi của nghiên cứu sinh, giảng viên và cán bộ quản lý về chương trình đào tạo tiến sĩ tại ĐHĐN (23/08/2015)


Hình Hình Hình Hình
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
Hình Hình Hình Hình
Hình 5 Hình 6 Hình 7 Hình 8
Hình Hình Hình Hình
Hình 9 Hình 10 Hình 11 Hình 12
Hình Hình Hình Hình
Hình 13 Hình 14 Hình 15 Hình 16
Hình Hình Hình Hình
Hình 17 Hình 18 Hình 19 Hình 20
Hình Hình Hình Hình
Hình 21 Hình 22 Hình 23 Hình 24
Hình Hình Hình Hình
Hình 25 Hình 26 Hình 27 Hình 28

Link download: http://pic.udn.vn/Share.aspx?ids=535&keys=2016m08d023_9_59_16