LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG
1. Tập huấn tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng (23/08/2015)


Hình Hình Hình Hình
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
Hình
Hình 5

Link download: http://pic.udn.vn/Share.aspx?ids=531&keys=2016m08d023_9_16_10