LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG

Nội dung tìm
Nội dung tìm:  
Từ ngày:
  Select date đến ngày:   Select date
Loại:  
 

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG
[1] Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, Số file: 50 (17/01/2017)
[2] Đảng ủy CQ ĐHĐN: Hội nghị quán triệt và thực hiện chỉ thị 05-CT/TU của thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực., Số file: 6 (23/06/2016)
 Tìm thấy: 2 mục / 1 trang